Binnentuinen beschermen – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Woningen zijn schaars, veel Amsterdammers zijn klein behuisd en de mogelijkheden om te verhuizen zijn beperkt. Veel mensen hebben behoefte aan meer vierkante meters. Dat hebben we kunnen zien, want de afgelopen jaren is er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vergunningvrij maximaal vier meter uit te bouwen. Dat is een landelijke regeling. Nu is dat natuurlijk geen probleem als je een huis hebt in een stad of dorp waar genoeg ruimte en groen is. Maar in een dichtbevolkte stad als Amsterdam, waar het groen schaars is en de hittestress door de klimaatverandering toeneemt, moeten we zoeken naar de juiste balans tussen ruimte bieden om te wonen en het beschermen van binnentuinen.
Deze week heeft het dagelijks bestuur van West besloten dat ook in Westerpark-Zuid (de Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt) uitbouwen zonder vergunning niet langer mag. Daar zijn de binnentuinen relatief klein en kan de wateroverlast groot zijn als we geen maatregelen nemen om het bouwen wat in te perken. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk extra voorwaarden op te nemen om binnentuinen te beschermen. Eerder deden we dat al voor Oud-West. Vergunningen worden alleen verleend als de ondergrondse (kelders) of bovengrondse aanbouwen niet verder de tuin ingaan dan 2,5 meter. De plannen staan volgende maand op de agenda van de stadsdeelcommissie. Verder komen er extra regels voor waterafvoer op daken van uitbouwen. Eigenaren moeten bovendien laten zien dat hun bouwplannen geen gevolgen hebben voor de bestaande bomen in de binnentuinen. Voor kelders gelden straks voorwaarden om het grondwater niet te verstoren. Deze regels gaan straks niet alleen op in Oud-West en Westerpark-Zuid, maar in heel West. Dat wil zeggen: op het moment dat de vergunningplicht ook in de bestemmingsplannen van andere buurten wordt ingevoerd. Voor Westerpark-Zuid geldt dat het bestemmingsplan ergens tegen het eind van het jaar van kracht wordt. We nemen al deze maatregelen natuurlijk niet om bewoners dwars te zitten, en we begrijpen dat het lastig is dat eventuele bouwplannen straks misschien moeten worden aangepast. Feit is dat we dit doen uit pure noodzaak voor mens, milieu en biodiversiteit. Zonder maatregelen worden Amsterdamse binnentuinen mogelijk veel te vol gebouwd, met grote consequenties voor de toekomst: schaars groen verdwijnt, het regenwater kan niet weg, er is minder voedsel voor bijen en vogels en de hittestress in de stad neemt enorm toe. Uiteindelijk leveren de maatregelen een leefbaardere stad en een gezonder klimaat op, ook voor de toekomstige generaties.